Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Devamını Oku

Paris Sözleşmesine dâhil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgâhı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için tescil belgesi almak üzere Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Devamını Oku

Marka tescili gibi logo tescili yapılabilmektedir ve marka gibi bir ürünü veya hizmeti temsil etmektedir.

Devamını Oku

Aynen marka tescili ve logo tescili gibi sloganlarında tescili yapılmaktadır.

Devamını Oku

Marka koruma süresi marka başvurusu tarihi ile başlar ve 10(on)yıl korunmaktadır. Her 10(on)yılda yenilenmesi gerekmektedir.

Devamını Oku

Marka koruma süresi bitmeden 6(altı)ay önce yenileme süresi başlamaktadır.

Devamını Oku

Marka koruma süresi normal şartlarda verilen sürede yapılmaz ise koruma süresinin bitiminden sonra 6(altı)ay içerisinde cezalı harç ödenmesi ile koruma devam ettirilebilmektedir

Devamını Oku

Marka başvurusu resmi marka bülteninde 3(üç)ay kalmaktadır.

Devamını Oku

Marka başvuruları resmi marka bülteninde yayınlandığında benzer marka var ise tescil başvurusuna itiraz etme hakkıdır.

Devamını Oku

Enstitü kararına itiraz tebliğ tarihinden itibaren 2(iki)ay içerisinde yapılmalıdır.

Devamını Oku

Marka tescil başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Devamını Oku

Uluslar arası sınıflandırmada mal ve hizmet sınıfları olmak üzere 45(kırkbeş)sınıf vardır. Bunlardan 1.-34.sınıf dahil üretim sınıfları ve 35.-45. Sınıf dahil hizmet sınıfıdır.

Devamını Oku

Marka başvurularında kısmi red alan veya tam red alınan markalarda enstitü kararına itiraz edilebilir. Ayrıca resmi marka bülteninde yayına çıkan markaya itiraz edildiğinde itiraz red edildiğinde enstitü tarafından yeniden enstitü kararına itiraz etme hakkı vardır.

Devamını Oku

Tescil edilen bir marka koruması ortadoğu patent ile yapılan marka koruma sözleşmesi ile başlamaktadır.Her ay 2(iki)defa yayınlanan marka bülteni incelenerek benzer görülen markalar marka sahibine itiraz etmesi konusunda bilgi verilir.Onaylanan itiraz edebilirsiniz sonu ile resmi marka bülteninde yayınlanan benzer marka başvurusuna itiraz edilmektedir.

Devamını Oku

Marka, tescil edilen veya başvuruda bulunulan mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilmektedir. Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmamaktadır.

Devamını Oku

Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilmektedir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir.

Devamını Oku

Marka başvurusu sonucunda tescil kararı çıktığında tescil harcının yatırılmasından 1(bir)ay sonra gelmektedir. Marka tescil belgesinin geçerliliği başvurudan itibaren 10(on)yıldır.

Devamını Oku

Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilmekte, teminat olarak gösterilebilmektedir.Rehin ve teminat işlemleri taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilerek,yayınlanmaktadır.

Devamını Oku

Markada unvan ve adres değişiklikleri yapılabilmektedir.

Devamını Oku

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır

 

Devamını Oku

Yenilik
Sanayiye uygulanabilir olmalı
Buluşun basamaklarının çıkarılabilir olmaması

Devamını Oku

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka tescili, sahibine, markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir.

Devamını Oku

Markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibinin bu tür haksız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerde dava açmak suretiyle tescilli markadan kaynaklanan haklarına yapılacak ihlalleri önlemesi gerekmektedir.

Devamını Oku

Tescilli bir markanın hükümsüzlüğü, sadece ilgili mahkeme tarafından, zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlarca istenebilmektedir. Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına karar verilmektedir.

Devamını Oku

Marka hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sona ermektedir. Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi, Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade etmektedir.

Devamını Oku

Ülkemizdeki patent korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcuttur. İncelemeli patent sisteminde, araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenmektedir. İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlenmemektedir.

Devamını Oku

İncelemeli patent için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıl olup bu süre incelemesiz patent için 7, faydalı model için 10 yıldır. Koruma süresi uzatılmaz

Devamını Oku

Koruma süresinin dolması;
Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Devamını Oku

Para cezası, hapis cezası ve ticaret den men edilmeye kadar ağır cezalar olmaktadır.

Devamını Oku

Patent başvuru ne kadar sürede sonuçlanmaktadır?

Devamını Oku

Patent başvuru tarihinden itibaren 1(bir)yıl içerisinde ödenmesi gerekli olan ücrettir.

Devamını Oku

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları.
Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Devamını Oku

Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:
Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması,
Patent konusu olan bir usulün kullanılması,
Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,
Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veyakullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Devamını Oku

Patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:
Patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;
Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse;
Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı ispat edilmişse;
Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.

Devamını Oku

Başvurudan itibaren 11(onbir)ay sürmektedir.

Devamını Oku

Lisans ,devir, miras, rehin, birleşme, bölünme, kullanma, unvan değişikliği, adres değişikliği, hükümsüzlük, iflas, haciz, ihtiyadi tedbir

Devamını Oku

Marka tescil kararı verildiği tarih ve tebliğ edildiği tarih itibari ile 2(iki)ay içerisinde belge ücreti ödenmelidir.

Devamını Oku

Patent başvurusu 6(altı)ay resmi patent bülteninde yayında kalmaktadır.

Devamını Oku

Tasarım tescilinde itiraz süresi ne kadardır?
İtiraz süresi 6(altı)ay olmaktadır.

Devamını Oku

Tasarım tescili başvurudan itibaren 5(beş)yıl korunmaktadır.

Devamını Oku

Koku tescilli de yapılabilmektedir.

Devamını Oku

Vadesinde ödenmeyen yıllık ücretler vadeyi takip eden 6 ay içinde de ödenmezse başvuru/belge geçersiz sayılır. Hak sahibi, ödemenin mücbir sebepten dolayı yapılamadığını ispat ederse başvuru/belge yeniden geçerlilik kazanır. Bunun için mücbir sebeple ilgili talebin geçersizlik yayınından itibaren 6 ay içinde yapılması gerekir. Hak sahibinin mücbir sebep talebi bültende ilan edildikten sonra 1 ay içinde üçüncü kişiler mücbir sebeple ilgili görüşlerini açıklayabilir. Bu süre sonunda Enstitü, başvurunun/belgenin yeniden geçerlilik kazanıp kazanmadığına dair kararını verir. Enstitü yeniden geçerlilik kararı verirse başvuru sahibi, ödemediği yıllık ücreti ek ücretle birlikte ödemekle yükümlü olacaktır.

Devamını Oku

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür.

Devamını Oku

Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır.
Yenilik: Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını,
Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile
Herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

Devamını Oku

Menşe Adı
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürünün tüm veya esas nitelik ile özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması ve ilgili ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması ürünün “menşe adını” belirtir. Menşe adları ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilmezler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir. Menşe adına Finike portakalı ve Malatya kayısısı örnek gösterilebilir.


Mahreç İşareti
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürünün belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olan ve üretimi, işlenmesi veya diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan ürüne mahreç işareti denir. Mahreç işaretlerinin, ürünün özelliklerinden en az biri o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Mahreç işaretine Antep baklavası, Hereke ipek halısı örnek gösterilebilir.

Devamını Oku

Bir firma sayısız marka tescili yapabilir ve bu konuda sınır yoktur.

Devamını Oku

Türk Patent Enstitüsünün şubesi yoktur ve sadece enstitü nezdin de tescil gerçekleşmektedir.

Devamını Oku

Marka tüm ülkede geçerli olacak şekilde tescil edilebilir. Marka tescillerinde ülkenin bir bölümü için tescil alınması gibi bir uygulama yoktur.

Devamını Oku

Tescil başvurusu yapılan coğrafi işaretlere ait bilgiler Enstitü tarafından değerlendirilir.İhtiyaç duyulduğu takdirde, konuda uzman bir veya birkaç kurum veya kuruluştan görüş alınır. 555 sayılı KHK’da belirtilen koşulları taşıyan coğrafi işaret başvuruları Resmi Gazete’de yayımlanır. Menşe adları için Resmi Gazete’de ilan edilmesinin yanında coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede yayımlanır. Mahreç işaretleri içinse Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak başvurunun Resmî Gazete’de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde ilan yoluyla yayımlanır. Yapılan ilana Resmi Gazete’de ilan tarihten itibaren altı ay içinde itiraza ilişkin ücret ödenmek şartıyla itiraz edilebilir. İtirazlar gerekçeleriyle birlikte bu konuda uzman bir ya da birkaç kurum veya kuruluşa gönderilir.
Gelen görüşler doğrultusunda başvurunun tesciline karar verilebilir, başvuru değişikliğe uğrayabilir ya da reddedilebilir. Başvuru reddedilirse veya değişikliğe uğrarsa bu durum Resmi Gazete’de ilan edilir. Tescil yayın tarihi itibari ile kesinlik kazanır.
Başvurunun Enstitü tarafından incelenmesi ve itirazların değerlendirilmesi sonucu tescili uygun bulunan başvuru Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra kesinlik kazanır ve Sicile kaydedilir.

Devamını Oku

Tanınmış markaların, ulusal veya uluslararası düzenlemelerde yapılmış pek çok tanımı mevcuttur. Zira, tanınmışlık her somut olayda farklılık gösteren, önceden belirlenmiş kriterlere uymayan ve zamanla değişen bir olgudur.

Genel olarak tanınmış markalar “bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir.

Devamını Oku

Uluslar arası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.

Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur. Uluslararası marka tescil başvurusunun, menşe ofis aracılığıyla Uluslararası Büroya yapılması zorunludur.

Devamını Oku

Kanun Hükmünde Kararnamenin marka tanımına bakıldığında "…bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla…” ibaresi görülür. Buradan ancak müteşebbislerin marka sahibi olabileceği sonucu anlaşılır. Şahıslar ancak vergi sicil kaydı sahibi olmak ve ticari faaliyette bulunmak suretiyle marka tesciline müracaat edebilirler.

Devamını Oku

Markanızın tescil edilme sürecinde sizin adınıza markanızı takip eder herhangi bir yazı istendiğinde enstitüye bildirimini yapar. Tescil belgenizin elinize ulaşması için gerekli yasal işlemleri eksiksiz yapar.

Devamını Oku

Marka başvurusu yapıldıktan sonra logo değişikliği yapılamaz. Ancak yeniden yeni bir logo tescil başvurusu yapılabilir.

Devamını Oku

Domain uzantılarında com.tr alabilmek için marka tescil başvurusu yapılmak zorunda değildir. TRABİS - “tr” Ağ Bilgi Sistemi ile belgesiz alım yapılmaya başlanmıştır. Com.tr alan adları için belge ibraz etme zorunluğu ortadan kalkmıştır.

Devamını Oku

Marka hakkı sahibi olan kişi ölürse diğer menkul ve gayrı menkulleri ile beraber marka hakkı da varislerine geçer. Hakkın varisler üzerine tesisi için veraset ve intikal bilgisinin mahkeme evrakı ile beraber enstitüye teslimi gerekir. Bu konu ile ilgili bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Devamını Oku

Tescilli markanın üzerine herhangi bir tescilli olduğuna dair işaret koymak zorunluluğu yoktur. Fakat tescilli olduğunun beyan edilmesinin tecavüze yeltenecek kötü niyetli kişiler üzerinde caydırıcı etki yaratacağı için genel olarak önerilmektedir.

Devamını Oku

Markanızın tescili size çift taraflı bir koruma sağlayacaktır. Şöyle ki; markanızı tescil ettirdiğinizde sizin markanızı taklit edemeyecekler, ederler ise de tarafınızdan yaptırım uygulama hakkı doğacaktır. Diğer taraftan bir üçüncü kişinin sizin markanızı tescil ettirerek size karşı yaptırım uygulama durumu da söz konusu olmayacaktır. Böylece kendi haklarınızın mağduru olmayacaksınız.

Devamını Oku

Bir işletmeye ait mal veya hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan, çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen, baskı yoluyla yayınlanamayan işaretler, Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,

Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları tek başına içeren markalar,
Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, Yetkili makamlardan kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi´nin 2 inci mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek markalar,

Paris Sözleşmesi´nin 2 inci mükerrer 6.maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,
Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi´nin 1 inci mükerrer 6.maddesine göre tanınmış markalar,Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar, Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar, redde neden olabilecek işaretler ve markalardır.

Devamını Oku

Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra sınıf ekleme yapılamaz. Ancak yeniden eklenecek sınıflar için marka tescil başvurusu yapılabilir.
 

Devamını Oku